Εισαγωγή
  1. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Καβάλας στεγάζεται στο χώρο των κτιριακών εγκαταστάσεων του Τ.Ε.Ι και υπόκειται σε όλους τους γενικούς κανόνες που αφορούν το Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.Ο σκοπός, ο ρόλος, το διοικητικό σχήμα καθώς και η λειτουργία της Βιβλιοθήκης ρυθμίζονται από τις διατάξεις του Κανονισμού αυτού. Οι ρυθμίσεις του παρόντος Κανονισμού είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία που διέπει θέματα Βιβλιοθηκών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αρμόδια όργανα της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι Καβάλας. Από τον Οργανισμό και τον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος ρυθμίζονται θέματα δομής καιπροσωπικού. Ο παρών Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί εν μέρει ή και στο σύνολό του μετά από εισήγηση της Επιτροπής Βιβλιοθήκης και απόφαση του Συμβουλίου του Τ.Ε.Ι Καβάλας.

  2. Με τον Κανονισμό αυτό, η βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Καβάλας, αποκτά την ιδιαιτερότητα που προκύπτει από το δικαίωμα κάθε πολίτη στην πρόσβαση στις πληροφοριακές πηγές και στη γνώση που είναι καταγραμμένη σε κάθε μορφής υλικό. Κάθε πολίτης έχει το δικαίωμα δανεισμού βιβλίων ή μελέτης αυτών μέσα στον ειδικά διαμορφωμένο για το σκοπό αυτό χώρο του αναγνωστηρίου.

  3. Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Καβάλας λειτουργεί σε επίπεδο Κεντρικής Βιβλιοθήκης και καλύπτει πρωτίστως ανάγκες μελών της κοινότητας του Τ.Ε.Ι. διδάσκοντες, σπουδαστές, λοιπό προσωπικό, καθώς και κάθε ενδ,ιαφερόμενο εντός ή εκτός της πόλης της Καβάλας.

  4. Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί κάθε εργάσιμη ημέρα και σύμφωνα με το ωράριο που ορίζει η Επιτροπή Βιβλιοθήκης.

Επιστροφή