Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας αποτέλεσε αναπόσπαστο τμήμα του ΤΕΙ Καβάλας από τη πρώτη στιγμή της λειτουργίας του. Με την εγκατάσταση του Ιδρύματος στις μόνιμες πλέον εγκαταστάσεις του στο νέο κτιριακό συγκρότημα του Αγ. Λουκά , άρχισε η βαθμιαία ανάπτυξή της. Στη διάρκεια του Πρώτου ΕΠΕΑΕΚ επιτεύχθηκε ο εκσυγχρονισμό της με τη μαζική αγορά νέων τίτλων, βιβλίων και περιοδικών, μεγάλη διεύρυνση των προσφερόμενων υπηρεσιών και την απόκτηση της υλικοτεχνικής υποδομής για την πλήρη ηλεκτρονική λειτουργία της σε όλους τους τομείς δραστηριότητας της, έτσι ώστε δίκαια να θεωρείται ως μοναδική στο είδος της.

 

 

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας σκοπεύει

  • στην υποβοήθηση της ανάπτυξης και διεύρυνσης του προγράμματος σπουδών του Τ.Ε.Ι. Καβάλας, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο,
  • στη διασύνδεση του ιδρύματος σε επίπεδο έρευνας και εκπαίδευσης με ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, βιομηχανίες, καθώς και με την αγορά εργασίας και την τοπική κοινωνία.
  • τα εκπαιδευτικά, ερευνητικά όπως και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Ιδρύματος όπως και κάθε άλλου χρήστη.

Η Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι. Καβάλας υποστηρίζει

  • προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας,
  • προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης,
  • προγράμματα προστασίας του περιβάλλοντος και περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.