ΕΙΣΑΓΩΓΗ

A: ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ
    Τ.Ε.Ι ΚΑΒΑΛΑΣ

Α1: Σκοπός της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Καβάλας
Α2: Στόχος της βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι Καβάλας

Β: ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
Β1:
Β2: Συμμετοχή υπεύθυνου της Βιβλιοθήκης σε κέντρα
      λήψης αποφάσεων του Τ.Ε.Ι

Β3: Σχέση της Βιβλιοθήκης με άλλα κέντρα
      προσφοράς υπηρεσιών του Ιδρύματος

Β4: Επιτροπή Βιβλιοθήκης

 
 
Γ: ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ
Γ1: Τμήματα Βιβλιοθήκης
Γ2: Περιφερειακές ή Βιβλιοθήκες Τμημάτων

Ζ: ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Ζ1: Παραγωγή οδηγών χρήσης
Ζ2: Ειδικά και επιμορφωτικά προγράμματα
Ζ3: Χρήση οπτικοακουστικών μέσων πληροφόρησης
Ζ4: Χώροι Βιβλιοθήκης
Ζ5: Τελικές διατάξεις